Činnost ‘achového oddílu v roce 2010

 

Zpráva pro valnou hromadu TJ, březen 2011.

 

Nejvýznamněj‘í událostí v životě ‘achového oddílu v roce 2010 byla přestavba hrací místnosti. Finanční prostředky byly získány z grantu Městské části Praha 8. Vět‘í část prací vykonali členové oddílu, z nichž je třeba jmenovat pana Kalaidzidise, který provedl zdarma v‘echny odborné zednické práce.

Oddíl uspořádal v‘echny zavedené soutěže, od vážných turnajů (Přebor oddílu, Jarní turnaj), přes soutěže v rychlém ‘achu (Kobyliský rapid), po oblíbené bleskové turnaje.

Dále celou řadu turnajů mládeže, včetně obvodního kola soutěže družstev ‘kol.

Trénink mládeže v průběhu roku i při letním soustředění vedli Pavel Kopta a Jan Binder. Do individuálních tréninků vybraných talentů se zapojil také Petr Šimek, bývalý člen oddílu nyní hrající za klub ČSOB.

Oddíl se mírně rozrostl hlavně náborem nejmen‘ích dětí a má nyní skoro 90 členů.

Z významněj‘ích sportovních úspěchů je možné jmenovat:

Vítězství družstva A ve 2.lize a historicky první postup do I.ligy (druhé nejvy‘‘í soutěže v ČR).

V soutěži jednotlivců postoupili do finále ČR: Joel Jančařík - v kategorii juniorů, Jiří Lhotka – v kategorii chlapců do 16 let, a Vojtěch Pařízek – v kategorii chlapců do 12 let.

V kategorii do 10 let v rapid ‘achu obsadil Kilián Slovák 6.místo ve finále ČR.

Vět‘í prostory klubovny hodláme využít pro tréninky mládeže a pořádání vět‘ích turnajů mládeže podle potřeb pražské Komise mládeže.

 

 

Pavel Kopta

předseda ‘achového oddílu

TJ Sokol Kobylisy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šachový oddíl v roce 2006 oslavil 80.výročí svého ustavení, podle dochovaných dokumentů ho založilo 1.září 1926 několik cvičenců kobyliského Sokola. K oslavě výročí jsme uspořádali přebor oddílu za účasti vět‘iny nejsilněj‘ích hráčů, který byl současně vzpomínkou na nedávno zesnulého kapitána družstva A ing. Karla Turka. Vyhlá‘ení pořadí proběhlo v prosinci při setkání současných i bývalých členů klubu.

Kobyliský ‘achový klub dlouhá léta patřil v Praze k průměru, ale v posledních deseti letech se jeho hráči i družstva prosazují i v celorepublikových soutěžích. Například Alena Kubíková je již mnohanásobnou přebornicí ČR a reprezentantkou a družstvo dorostu dosáhlo až na 3.místo v mistrovství ČR družstev.

V současnosti je činnost oddílu velice pestrá. Jako jeden z mála pražských oddílů je bez podpory silného sponzora již několik let schopen bojovat ve II. české lize družstev. Současně má ‘ir‘í základnu tvořenou hráči, pro něž jsou ‘achy pouze koníčkem, a pořádá pro ně řadu turnajů, které si již oblíbili i ‘achisté jiných pražských oddílů. Předně se v‘ak věnujeme tréninku dětí, který probíhá ve skupinách podle výkonnosti. Součástí péče je samozřejmě zaji‘tění doprovodu na turnaje v Praze i na mistrovské soutěže v celé ČR. Kromě pravidelných tréninkových schůzek mládeže v klubovně vedou na‘i členové i kroužky na ‘kolách a DDM (DDM Měřická, ZŠ Žernosecká, ZŠ Bure‘ova a ZŠ Spořická).

Nejvýznamněj‘ími turnaji pořádanými oddílem roce 2006 byli:

Jarní turnaj, který se hrál ve dvou skupinách podle výkonnosti a celkem se zapojilo 33 ‘achistů z několika pražských klubů.

Přebor oddílu se hrál ve dvou skupinách s celkovou účastí 24 hráčů.

Již tradiční byl i seriál turnajů v aktivním ‘achu „Rapid Kobylisy“, do něhož se zapojilo 50 ‘achistů.

Stále vět‘í zájem je o seriál bleskových turnajů, který hrálo 60 hráčů.

Důležitou soutěží je seriál náborových turnajů „Sudý pátek“, který je začátečníkům ve věku do 15 let.

Od prosince jsme zprovoznili internetovou stránku www.sachkobylisy.com, kde je možné najít výsledky i užitečné informace pro začínající ‘achisty.

Do řízení soutěží a tréninků dětí se zcela nezi‘tně zapojuje stále více na‘ich členů, a tak lze čekat, že výchova vlastních talentů povede k dal‘ímu posílení klubu a dal‘ím sportovním úspěchům.

 

Pavel Kopta

předseda ‘achového oddílu

TJ Sokol Kobylisy

 

Zpráva o realizaci projektu

 

V žádosti o grant o grant Městské části Praha 8 v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže se Šachový oddíl Sokol Kobylisy zavázal zkvalitnit služby poskytované mládeži formou roz‘íření tréninkové místnosti a doplněním hracího materiálu.

 

Šachová místnost v sokolovně TJ Sokol Kobylisy byla roz‘ířena přesně dle předem uvedeného projektu.

Za pomoci dobrovolníků z řad členů oddílu byla vysekáním železné míře propojena stávající místnost se sousední místností (dříve skladem). Byl zabetonován nežádoucí vchod do vzniklého prostoru, konkrétně staré dveře do hři‘tě, přes které byla místnost již jednou vykradena. V nově vzniklé místnosti byla vybudována příčka. Dvě místnosti umožňují vést dvě tréninkové skupiny zároveň, případně pořádat vedle tréninku dal‘í aktivity (například turnaj).

Nová místnost byla elektrikářem doplněna o zásuvky a čtyři zářivky. Zakoupeny byly dvoje protihlukové dveře. Místnost byla vymalována a zdarma vybavena nábytkem vyřazeným členy oddílu ze svých domácností. Dokoupen byl i tréninkový materiál: nástěnná ‘achovnice, ‘achové soupravy, ‘achové hodiny a nová odborná literatura.

 

Tréninky rozdělené do tří výkonnostních skupin nyní nav‘těvuje celkem 44 dětí. Pokračujeme v pořádaní men‘ích turnajů pro děti a díky vět‘ímu prostoru se nám v sokolovně podařilo uspořádat obvodní kolo Prahy 8 přeboru čtyřčlenných družstev základních ‘kol. Akce se zúčastnilo 9 družstev, tedy skoro 40 dětí.

 

Vylep‘ení provedená tento rok jsou dlouhodobá a neočekáváme investici takového rozsahu pří‘tí rok. Nicméně jako největ‘í ‘achový oddíl v Praze zaměřený na výchovu mládeže bychom rádi nadále roz‘iřovali v tomto ohledu svou činnost. Je proto velice pravděpodobné, že v men‘ím rozsahu o grant opět zažádáme.